Főoldal
 
Rédics község
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázatok
 
 
 
 
 
Civil szervezetek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmények
 
 
 
 
 
 
Gazdaság
 
Turizmus
 
 
 
Sport
 
 
Közérdekű információk
 
Vallás
 
 
Közérdekű adatok
 
 
     
 
Hirdetmények
Iskolakorszerűsítés vállalkozási szerződés megkötése
2009-03-10 - 2009-06-30

Szerződéskötésről tájékoztató

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 99. § (4) bekezdése és 300. § (6) bekezdése alapján közzéteszem, hogy Rédics Község Önkormányzata a Móra Ferenc Általános Iskola korszerűsítése (tornaterem és szociális helyiség, üvegfal) céljából egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, s a nyertes ajánlattevővel 2009. március 6-án az alábbi tartalommal megkötötte a vállalkozási szerződést:

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

  

Mely létrejött egyrészről a FRANKÓ GÉP‑M Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8912 Kispáli, Kossuth u. 44., adószáma: 14569300-2-20, képviseletében Frankovics Andrásné ügyvezető) mint vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó

Másrészről Rédics Község Önkormányzata 8978 Rédics Vasút út 10. adószáma: 15432089-2-20, bankszámlaszáma: 11749022-15432089, képviseletében Stokker Sándor polgármester és Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző, mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

I.         A szerződés tárgya, célja

I/1.    Megrendelő a Móra Ferenc Általános Iskola korszerűsítése (tornaterem és szociális helyiség, üvegfal) céljából egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó.

I/2.    Felek az ajánlattételi felhívásban, a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megkötik a szerződést.

II.     A szerződés tárgya, a teljesítés feltételei

II/1.  Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a Rédics, Pozsonyi u. 6 szám (542/6 hrsz.) alatti Móra Ferenc Általános Iskola korszerűsítésének elvégzését az ajánlattételi felhíváshoz csatolt dokumentációban foglaltaknak megfelelően, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat figyelembe véve.

          Vállalkozó vállalja a korszerűsítési munkálatok teljes körű elvégzését – a dokumentációba foglalt mennyiségi és műszaki tartalommal – az OTÉK, MSZ és a hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával.

          Vállalkozó a korszerűsítési munkálatok időtartamára felelősségbiztosítással rendelkezik.

II/2.  Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó részére 2009. március 10-én átadja. A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles gondoskodni a balesetvédelmi előírások betartásáról. Az intézmény működését a korszerűsítési munkák nem zavarhatják. A szerződés tárgyában foglalt munkák elvégzését követő műszaki átadás határideje 2009. május 31. Vállalkozó részteljesítésre jogosult az alábbi részletezés szerint:

a)     tornatermi burkolat felújítása és a hozzá tartozó szociális helyiség kialakítása

b)     üvegfal bontása és építése

A részteljesítések sorrendje nem kötött, azt a Vállalkozó határozza meg a körülmények figyelembevételével.

 

II/3.  Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelemmel érintett napra az igazolt teljesítéssel csökkentett nettó vállalkozói díj 10 %‑ának 1/365 része. A Vállalkozó továbbá teljes kártérítési felelősséggel tartozik a késedelmes teljesítésből adódó károkért.

 II/4.  A Vállalkozó a munkaterület átadásának napjától a rendeleteknek megfelelő építési naplót rendszeresít. Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 (nyolc) naponként műszaki ellenőrzés során ellenjegyzi az építési napló bejegyzéseit, illetve teszi meg észrevételeit.

 II/5.  Szerződő felek képviselője a helyszínen:

          Megrendelő részéről:

Név:      Kiss Endre (műszaki ellenőr)

Cím:      8973 Csesztreg, Petőfi u. 25.

          Vállalkozó részéről:

Név:      Tőke István

Cím:      8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 83.

          Szerződő felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy helyszíni képviselőik minden olyan kérdésben, melynek szerződést módosító következménye van, vagy lehet, jognyilatkozatot nem tehetnek.

 II/6.  Megrendelő részéről – képviseletében – jognyilatkozat tételére, ill. kötelezettség vállalására jogosult:

Stokker Sándor polgármester

          Vállalkozó részéről – képviseletében – jognyilatkozat tételére, ill. kötelezettség vállalására jogosult:

Frankovics Andrásné ügyvezető

 II/7.  Vállalkozó hiánymentes átadással teljesít, I. osztályú minőségben. A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltételei:

-           a szerződésben rögzített munkák hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas elkészítése

-           átadási dokumentáció (az átadott iratanyagok jegyzéke, kivitelezői nyilatkozat (készre jelentés), építési célú termékek megfelelőségi igazolásai) Megrendelő általi átvétele.

Megrendelő az átadási dokumentáció átvételét követő 15 napon belülre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.

Amennyiben részátadásra kerül sor, úgy a bizonylatolások szolgáltatása csak az érintett munkarészre vonatkozik.

 III.  Árak és pénzügyi teljesítés

III/1. A szerződés tárgyát képező munka vállalási ára nettó 12.122.665 Ft + 20 % (2.424.534 Ft) ÁFA, azaz bruttó 14.547.199 Ft (tizennégymillió-ötszáznegyven-hétezer-százkilencvenkilenc forint).

 III/2. Vállalkozó a teljesítés leigazolását követően az elvégzett munkáról számlát állít ki – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §‑ában szabályozottak alkalmazásával –, melynek a fizetési határidő lejárta előtt legalább 8 (nyolc) nappal meg kell érkeznie a Megrendelőhöz. A számlán tételesen szerepeltetni kell az elvégzett munkákat vagy a számlához részletező kimutatást kell csatolni. Vállalkozó e szerződés II/2. pontjában foglaltakat figyelembe véve, az ajánlatában szereplő árakkal számolva a részteljesítések után részszámla kibocsátására jogosult. A részszámlák alapján kifizetendő összeg együttesen nem haladhatja meg a vállalkozói díj 80 %‑át.

Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítést (a műszaki átadás-átvételt) követő 30 (harminc) napon belül fizeti meg. Amennyiben a részteljesítések együttes értéke meghaladja a vállalkozói díj 80 %‑át, Vállalkozó a részszámlák kibocsátására csak ezen értékhatárig jogosult. Megrendelő a végszámlát a szerződésben foglalt munkálatok hiánytalan műszaki átadás-átvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki.

A kifizetésekre kötelezően alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §‑ában foglaltakat.

A fizetési mód a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalás. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha az ellenérték a Vállalkozó számláján jóváírásra kerül.

Megrendelő előleget nem fizet.

 III/3. A késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelembe esés napjától kezdve köteles az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékával növelt összegű késedelmi kamatot is megfizetni.

 IV.   Vegyes rendelkezések

IV/1. Vállalkozó és Megrendelő kölcsönösen köteles minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni a másik felet, amely a szerződésben foglalt munkavégzés eredményességét veszélyezteti, illetve gátolja. Abban az esetben, ha az esemény teljesítését gátló vagy veszélyeztető körülmény a vállalkozói jog- és hatáskört meghaladó körben merül fel, az akadály elhárítása érdekében a Megrendelő haladéktalanul intézkedik.

IV/2. A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vitát a felek elsősorban egyeztetéssel, vagy kölcsönösen elfogadott független intézmény szakvéleménye alapján kísérlik meg rendezni. Általános szerződéses megállapodások tekintetében keletkező jogvita esetén felek a Lenti Városi Bíróság illetékességét fogadják el.

IV/3. Amennyiben jelen szerződés tárgyát képező feladatokon felül Megrendelő többlet feladatot ír elő, úgy Vállalkozó a szerződött összegen felüli többletköltségét a megállapodott feltételek alapján, szerződésmódosítással érvényesítheti.

IV/4. A műszaki átadás-átvétel lefolytatásának feltételeként – mindkét fél érdekkörén kívül felmerülő – hatóság, szakhatóság által előírt új, illetve pótmunka esetén a felek a szerződést az előírt munka jellegének megfelelően módosítják.

IV/5. Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok, termékek kiváltásánál minőségi színvonalban egyenértékű anyagok, termékek közül a kiválasztás joga Megrendelőt illeti meg. A termékváltás miatt pótköltség nem érvényesíthető.

IV/6. A szerződésben foglalt munkára vonatkozóan Vállalkozó 5 év jótállási idő és 5 év szavatossági kötelezettséget vállal.

IV/7. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban a szerződő felek egyetértésével, az 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései és a Ptk. alapján történhet.

IV/8. Jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

IV/9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, Megrendelő a szerződést honlapján közzéteszi.

Ezt a szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után jóváhagyólag írták alá.

 

 

Stokker Sándor

 

  polgármester

« Vissza
 
 
 
Gyengénlátók számára.
Redics.hu vakok és gyengénlátók számára is olvasható verziója.
 
  Hirdetmények
 

POZIVNICA Cross-Culural Tool-Kit HR

 
 

MEGHÍVÓ Cross-Culural Tool-Kit HU

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Tájékoztatás Gosztola község lakosságának

További hirdetmények
  Aktualitások
 

Rédicsi Hírmondó 8. szám
2017-01-02 15:31:26

 
 

Szilveszter Rédicsen
2016-12-30 20:40:41

 
 

Karácsonyi műsor a kultúrházban
2016-12-12 18:37:56

 
 

Házhoz megy a MIKULÁS
2016-11-18 17:53:33

 
 
UMFT
 
Magyar falu program
Impresszum Legyen a kezdőlapom Hozzáadás a kedvencekhez
Megtekintve 2913. alkalommal.