Főoldal
 
Rédics község
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázatok
 
 
 
 
Civil szervezetek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézmények
 
 
 
 
 
 
Gazdaság
 
Turizmus
 
 
 
Sport
 
 
Közérdekű információk
 
Vallás
 
 
Közérdekű adatok
 
 
     
 
Hirdetmények
Óvodai beíratás 2016.
2016-03-25 - 2016-04-26

K Ö Z L E M É NY

A 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás által fenntartott Rédicsi Napköziotthonos Óvodába /Rédics Sziklai u. 1./ a gyermekeket a 2016/2017. nevelési évre 2016. április 25-26 napján /hétfő-kedd/ 7,00-17,00 óra között lehet beíratni.

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt/ 4. §. 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.

Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /2016. szeptember 1-től/ legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülők, akiknek gyermekei 2016. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket /előfelvételis jelentkezők/, gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2016/2017. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében dönt az óvoda vezetője.

Az Nktv. 49. §. /2/ és /3/ bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek környezetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvoda felvételi körzete: Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Rédics, Szijártóháza, Zalaszombatfa.

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek, abban az évben, amelynek a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. a/ pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

A 20/2012. /VIII.31./ EMMI rendelet 20. §. /2/ bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartásában működő óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. A szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján a sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelésben részt vehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt  és az érvényes jogszabályi előírás alapján legkésőbb május 29-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához benyújtva lehet.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül hozzák magukkal:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót /gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványt/
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt /a gyermek lakcímkártyája/,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő /gondviselő/ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt.

 

 

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2016. május 30-ig írásban értesíti a szülőt.

 

Kérem a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézetbe történő beíratásáról.

 

Rédics, 2016. március 22.

 

 

                                                                                                                    Kercsmár István s.k.

                                                                                                                       társulás elnöke

« Vissza
 
 
 
Gyengénlátók számára.
Redics.hu vakok és gyengénlátók számára is olvasható verziója.
 
  Hirdetmények
 

POZIVNICA Cross-Culural Tool-Kit HR

 
 

MEGHÍVÓ Cross-Culural Tool-Kit HU

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Rédics zártkerti besorolású területeinek infrastruktuláris fejlesztése

 
 

Tájékoztatás Gosztola község lakosságának

További hirdetmények
  Aktualitások
 

Rédicsi Hírmondó 8. szám
2017-01-02 15:31:26

 
 

Szilveszter Rédicsen
2016-12-30 20:40:41

 
 

Karácsonyi műsor a kultúrházban
2016-12-12 18:37:56

 
 

Házhoz megy a MIKULÁS
2016-11-18 17:53:33

 
 
UMFT
 
Magyar falu program
Impresszum Legyen a kezdőlapom Hozzáadás a kedvencekhez
Megtekintve 1938. alkalommal.